Obchodné podmienky internetového obchodu www.zelpak.eu

Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, prostredníctvom elektronického obchodu www.zelpak.eu, ktorého prevádkovateľom je ZELPAK, spol. s r.o a ktorého technickú podporu zabezpečuje spoločnosť Webnode AG.

Kúpna zmluva na diaľku sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajuci:

ZELPAK, spol. s r.o., Hlohovecká 1147/123, 925 53 Pata 
email: eshop@zelpak.eu
tel.číslo: 0317860010
IČO: 36256773
DIČ : 2021789352
IČ DPH: SK2021789352
Číslo zložky v obchodnom registry: 14414/T
IBAN: SK93 0200 0000 0017 8563 9457
Orgán dozoru: Okresného súdu Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava
Sme platcami DPH

Kupujúci:

Je spotrebiteľ - fyzická osoba (ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnanie alebo povolanie) a podnikateľský subject.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy - objednávka

Odoslanie vyplnenej objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.zelpak.eu kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Tovar môže kupujúci objednať prostredníctvom e-shopu, e-mailu predávajúceho, alebo telefonicky. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné uvedenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, aby bolo možné kupujúcemu objednaný tovar dodať.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

Dodacie a platobné podmienky

Dodacia lehota na tovar, ktorý je skladom je vo väčšine prípadov 1 - 3 pracovné dni od potvrdenia objednávky s platbou na dobierku, alebo platbou vopred na bankový účet.

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke: Slovenská pošta, alebo osobný odber v prevádzke ZELPAK, spol. s r.o., Hlohovecká 1147/123, 925 53 Pata. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru e-mailom.

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie.

Cena za doručenie tovaru je uvedená nasledovne (kupujúci ju tiež vidí v nákupnom košíku e-shopu pred odoslaním objednávky):

Slovenská pošta - zásielka na adresu do 0,5kg - 3 eurá

Slovenská pošta - Balík na poštu - 3 eurá
Osobný odber v prevádzke ZELPAK, spol. s r.o., Hlohovecká 1147/123, 925 53 Pata - bez poplatku
Pri nákupe tovaru v hodnote 40 eur a viac - bez poplatku
Spôsob platby dobierkou je spoplatnený sumou 1,00 €.

Cenník dopravy je platný pre doručovanie zásielok na Slovensku, v prípade záujmu o doručenie mimo územia Slovenska sa kupujúci a predávajúci dohodnú na ďalšom postupe.

Kupujúci môže uhradiť cenu za objednávku nasledovným spôsobom (kupujúci ju tiež vidí v nákupnom košíku e-shopu pred odoslaním objednávky):

prevodom na bankový účet predávajúceho (platba vopred), IBAN: SK93 0200 0000 0017 8563 9457

dobierkou pri preberaní zásielky.

V prípade osobného odberu Vás budeme e-mailom informovať, kedy bude Vaša objednávka pripravená k vyzdvihnutiu. Takúto objednávku si kupujúci vyzdvihne do 10 pracovných dní od odoslania potvrdzujúceho emailu. Ak sa tak nestane a objednávka nebola uhradená, dochádza k zrušeniu objednávky a k odstúpeniu od zmluvy zo strany predávajúceho. V prípade, že išlo o objednávku, kde bol vyrobený tovar na mieru, alebo sa výlučne objednával pre kupujúceho, tomu vzniká povinnosť uhradiť škodu predávajúcemu. Výška storno poplatkov môže byť do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.    

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru (na základe objednávky) je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná emailom alebo poštou na adresu kupujúceho). Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody v prípade nákupu tovaru, so špeciálnymi požiadavkami kupujúceho, kde bolo potrebné suroviny nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy - zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru má podľa zákona len kupujúci - spotrebiteľ. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.

Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy:

1. E-mailom (eshop@zelpak.eu) alebo listom (ZELPAK, spol. s r.o., Hlohovecká 1147/123, 925 53 Pata) nás jednoznačným vyhlásením informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Môžete použiť vlastný alebo tento formulár.

2. Ak ste tovar už prebrali, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlite alebo prineste tovar späť na adresu, ZELPAK, spol. s r.o., Hlohovecká 1147/123, 925 53 Pata za splnenia týchto odporučených podmienok:

- tovar nesmie mať porušený ochranný obal

- tovar musí byť kompletný (vrátené musia byť všetky súčasti tovaru).

Tovar je potrebné bezpečne zabaliť, aby sa pri preprave nepoškodil. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Neposielajte tovar späť na dobierku. Zásielky na dobierku nebudú akceptované!

3. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Rovnaké podmienky sa vzťahujú na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, na ktorého zabezpečenie vynaložil predávajúci preukázateľné výdavky.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • kupujúci si zvolil platbu prevodom na bankový účet vopred a neuhradil ju do 7 kalendárnych dní od vytvorenia objednávky,
  • kupujúci neuhradil ani neprevzal tovar do 10 dni od odoslania potvrdzujúceho emailu pri využití služby osobného odberu na prevádzke spoločnosti ZELPAK s.r.o..
  • objednávku nie je možné potvrdiť alebo ju dodať kupujúcemu v dôsledku nesprávne uvedených osobných a kontaktných údajov (chybne uvedený e-mail, telefónne číslo, meno, adresa alebo kupujúci neodpovedá na e-maily a pod.),
  • kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.

V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok najneskôr do 14 kalendárnych dní od zrušenia objednávky. Táto podmienka sa nevzťahuje na výrobky, kde predávajúcemu vznikli preukázateľné výdavky na zabezpečenie tovaru na mieru pre spotrebiteľa.

Všetky práva a povinnosti uvedené v tomto bode zmluvy sa vzťahujú len na spotrebiteľov. V prípade podnikateľských subjektov sa postupuje podľa platných nariadení obchodného zákonníka.

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený prostrednícvom internetového obchodu www.zelpak.eu, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

Podľa jednotlivých druhov tovaru je záručná doba od 12 do 24 mesiacov podľa dátumu spotreby uvedenom na obale tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ak tie nie sú spôsobené prepravnou službou pri preprave tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vec s vadou za vec bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

K tovaru zakúpenému prostredníctvom internetového obchodu www.zelpak.eu je pri jeho dodaní kupujúcemu zaslaná e-mailom faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte) a či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním alebo odovzdaním tovaru na adresu:

ZELPAK, spol. s r.o., Hlohovecká 1147/123, 925 53 Pata

Pred alebo zároveň so zaslaním tovaru, kupujúci na email zelpak@zelpak.eu, alebo poštou na adresu zaslania tovaru oznámi reklamáciu predávajúcemu. K reklamovanému tovaru prosím priložte faktúru alebo nahláste jej číslo, prípadne číslo objednávky.

V prípade, že reklamovaný tovar je zaslaný predávajúcemu poštou alebo kuriérom zodpovedná osoba zásielku preberie, skontroluje ju aj s dokumentáciu. Rozhodujúci dátum na lehotu reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný. Odporúčame tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k neho poškodeniu pri preprave.

Pri uplatnení reklamácie predávajúcu vystaví potvrdenie o prijatí reklamácie kupujúcemu, e-mailom, alebo na adresu uvedenú kupujúcim.

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Všetky práva a povinnosti uvedené v tomto reklamačnom poriadku sa vzťahujú len na spotrebiteľov. V prípade podnikateľských subjektov sa postupuje podľa platných nariadení obchodného zákonníka.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na zeplak@zelpak.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

(GDPR) Ochrana Osobných údajov

Všetky informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete v osobitnej zložke Ochrana Osobných údajov na www.zelpak.eu