(GDPR) Ochrana osobných údajov 

Informácie o spracúvaní osobných údajov na www.zelpak.eu

Pravidlá ochrany súkromia podliehajú obchodným podmienkam uvedeným na týchto webových stránkach. Tieto pravidlá popisujú ako spoločnosť ZELPAK, spol. s r.o. chráni a používa informácie, ktoré jej poskytnete pri používaní stránok internetového obchodu. Vaše údaje, použijeme len takým spôsobom, ktorý je tu popísaný a je v súlade s týmito pravidlami. Čas od času pravidlá aktualizujeme. Aktuálna verzia je vždy zverejnená na týchto stránkach. Informácie a zásady o ochrany osobných údajov uvedených na týchto stránkach vychádzajú z platnej legislatívy SR, podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.zelpak.eu je spoločnosť

ZELPAK, spol. s r.o., Hlohovecká 1147/123, 925 53 Pata

email: eshop@zelpak.eu
IČO: 36256773
DIČ : 2021789352IČ DPH: SK2021789352
IBAN: SK93 0200 0000 0017 8563 9457

Prevádzkovateľ neurčil konkrétne zodpovednú osobu za spracovávanie osobných údajov. Dovoľujeme si Vás však uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, alebo s nimi prídu do kontaktu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť a sú poučení o bezpečnostných opatreniach, ktorých porušenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Internetový obchod www.zelpak.eu spracováva a používa osobné údaje, predovšetkým v súvislosti s vybavením objednávky za účelom predaja tovaru, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy na diaľku medzi kupujúcich a predávajúcim, ako aj pre daňové účely spoločnosti. Na našej stránke neregistruje používateľov, nemáme vernostný systém, naši zákazníci sa môžu zaregistrovať na odoberanie newsletter-ov. Na stránkach sa používajú cookies a technické nastavenie pre zber štatistických dát, zabezpečené našou technickou podporou e-shopu, spoločnosťou Webnode AG, ktorej politika je v súlade s predpismi GDPR.

Spracovanie a poskytnutie osobných údajov cez vytvorenie objednávky

Pre úspešné vytvorenie objednávky spracovávame Vaše osobné údaje ako: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, korešpondenčná adresu (ulica a číslo, mesto, PSČ), prípadne inú adresu pre doručenie a IP adresu, z ktorej bola vytvorená objednávka.

Ak nakupujete ako firma/živnostník spracúvame tiež nasledovné údaje: obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH.

Spracovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy - vybavenie a doručenie Vašej objednávky a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa. Sú tiež nevyhnuté pre vystavenie faktúry a účtovníctvo. IP adresa, z ktorej bola vytvorená objednávka sa ukladá z dôvodu našej ochrany pred podvodnými objednávkami. Právnym základom získavanie osobných údajov je oprávnený záujem.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Pre zaistenie niektorých spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Slovenská pošta, a.s., alebo Slovak Parcel Service s.r.o - na zabezpečenie dopravy vašej objednávky

Webnode AG, ktorej služby využívame k prevádzke nášho internetového obchodu a emailov.

Google - Google Analytics, za účelom vypracovania štatistík

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, za účelom spravovania faktúr, účtovných dokladov, alebo vybavenie objednávok, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov po roku, v ktorom ste vytvorili objednávku (to je doba, počas ktorej sme zo zákona povinní archivovať účtovné doklady).

Spracovanie osobných údajov cez Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje, ako meno a emailová adresa poskytnuté v kontaktných formulároch na našej stránke slúžia pre komunikáciu s Vami a zlepšenie našich služieb. Odoslaním formulára a poskytnutím údajov dávate súhlas na ich spracovanie. Tieto údaje slúžia výlučne na zlepšenie našich služieb. Takto poskytnuté osobné údaje nebudú predávame tretím stranám a budú riadne zabezpečené. V prípade, že si neželáte, aby sme takto získané Vaše osobné údaje ďalej spracovávali, kontaktujte nás písomne na ZELPAK, spol. s r.o., Hlohovecká 1147/123, 925 53 Pata, alebo elektronicky na e-mail: eshop@zelpak.eu.

Spracovanie osobných údajov cez Newsletter

Vaše osobné údaje, ako meno a emailová adresa poskytnuté v kontaktných formulároch na našej stránke slúžia pre komunikáciu s Vami a zlepšenie našich služieb a informovaní Vás o našich akciách a aktivitách. Odoslaním formulára a poskytnutím údajov dávate súhlas na ich spracovanie. Tieto údaje slúžia výlučne na zlepšenie našich služieb. Takto poskytnuté osobné údaje nebudú predávame tretím stranám a budú riadne zabezpečené. V prípade, že si neželáte, aby sme takto získané Vaše osobné údaje ďalej spracovávali, kontaktujte nás písomne na ZELPAK, spol. s r.o., Hlohovecká 1147/123, 925 53 Pata, alebo elektronicky na e-mail eshop@zelpak.eu.

Politika používania cookies

Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Používajú sa napríklad pri prihlasovaní používateľa na našom e-shope, sledovanie štatistických údajov prostredníctvom Google Analytics (napr. návštevnosť stránky).

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies.

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Protokolové súbory

Kedykoľvek si prezeráte stránku na našej webovej stránke, automaticky zaznamenávame sériu údajov a informácií, tzv. "protokolových súborov - log files". Protokolové súbory môžu obsahovať nasledovné informácie:

 • Dátum a čas návštevy
 • Názov zobrazenej stránky
 • IP adresa použitého zariadenia
 • Identifikácia zariadenia (Google AdID, Apple IDFA)
 • ID relácie
 • Použitý prehliadač a verzia
 • Operačný systém
 • Odkazujúci (odkaz, odkiaľ sa pristúpilo na stránku)

Tieto protokolové súbory potrebujeme pre technickú dostupnosť nášho online obchodu a na optimalizáciu spôsobu, akým sa zobrazuje na zariadení, ktoré používate. Protokolové súbory tiež používame na odhalenie chýb, rozpoznanie potenciálnych hrozieb a ochranu nášho online obchodu pred škodlivými útokmi.

Články 6 (1) b a 6(1) c EU GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej Únie) poskytuje povolenie na tento účel (právny základ).

Používame cookies a log súbory za účelom:

 • zapamätania informácií, ktoré tak nebudete musieť znovu zadávať pri ďalšej návšteve našich stránok;
 • poskytovania prispôsobeného obsahu a informácií;
 • sledovania našich marketingových kampaní;
 • sledovania súhrnných ukazovateľov, ako je celkový počet návštevníkov a fungovanie;
 • sledovania vašich príspevkov, prihlásení a zľavových kupónov, akcií a súťaží;
 • diagnózy a opravy technických problémov nahlásených našimi zákazníkmi, ktoré sú spojené s IP adresami pod kontrolou konkrétnej webovej spoločnosti alebo poskytovateľa pripojenia;
 • prístupu k vašim informáciám po vašej registrácii a zakúpení produktov alebo služieb.

Vaše práva

Máte kedykoľvek právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, namietať proti spracovaniu osobných údajov, prenosnosť údajov, odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov písomne na adresu Vaše osobné údaje, ako meno a emailová adresa poskytnuté v kontaktných formulároch na našej stránke slúžia pre komunikáciu s Vami a zlepšenie našich služieb. Odoslaním formulára a poskytnutím údajov dávate súhlas na ich spracovanie. Tieto údaje slúžia výlučne na zlepšenie našich služieb. Takto poskytnuté osobné údaje nebudú predávame tretím stranám a budú riadne zabezpečené. V prípade, že si neželáte, aby sme takto získané Vaše osobné údaje ďalej spracovávali, kontaktujte nás písomne na ZELPAK, spol. s r.o., Hlohovecká 1147/123, 925 53 Pata, alebo elektronicky na e-mail eshop@zelpak.eu..

Na Vašu žiadosť odstránime z našich informačných systémov všetky osobné údaje, na ktorých spracúvanie ste predtým udelili svoj súhlas. Vymazať nemôžeme tie údaje (sú spracúvané na základe plnenia zmluvy), ktoré sme podľa iných platných zákonov povinní uchovávať (záruka, účtovníctvo, archivácia).

Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť v súvislosti s vyššie uvedenými právami, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

O akýkoľvek zmenách týkajúcich sa spracovávania Vašich osobných údajov, alebo ich poskytovania tretím stranám Vás budeme informovať na týchto stránkach.